China Under Construction II

/* */

China Under Construction II

March 7 - 14, 2008

Deborah Colton Gallery

2445 North Boulevard, Houston, TX 77098 Get directions

(713) 869-5151

In celebration of the gallery’s 5th anniversary, Deborah Colton Gallery presents China Under Construction II: China’s Contemporary Art of the Everyday Comes of Age. The exhibit includes work by CANG Xin, CAO Fei, CUI Xiuwen, DAI Guangyu, GAO Brothers, HAN Bing, HEI Yue JI Shengli, HONG Lei, HUANG Yan, JIAO Yingqi, MA Yongfeng, OU Ning, PENG Kailin, Qing Qing, QIU Zhijie, Rong Rong & inri, TAO Aimin, The Contractors, Wanli (Mari), WENG Peijun (WENG Fen), WU Gaozhong, XU Yong & YU Na, ZENG Yicheng, ZHAN Wang, and ZHAO Liang.

Print Friendly, PDF & Email
Add to Calendar DD/MM/YYYY China Under Construction II China Under Construction II 2445 North Boulevard, Houston, TX 77098 Deborah Colton Gallery aBbDxPIzQzxAZbXpimfr25770

Leave a Reply

Funding generously provided by:
'